Všeobecné obchodné podmienky

 • Torty a zákusky sa objednávajú Telefonická, mailová objednávka je záväzná až po uhradení zálohy a prevzatí ob- jednávkového lístka priamo na prevádzke. PLATBA MOŽNÁ LEN V HOTOVOSTI.
 • Objednávka na zákusky a torty bez zdobenia sa realizuje cca 4 dni pred dátumom
 • Torty na želanie, j. atypické torty, minimálne týždeň vopred. Atypickú tortu podľa vašej predstavy môžeme niekedy zreali- zovať len po dohovore s našimi cukrármi, nakoľko nie každá vaša predstava o výrobe torty je reálna na vytvorenie. Objednávky berieme len do naplnenia kapacity, ktorú sme schopní vyrobiť.
 • Výška zálohy je 50 % z predpokladanej konečnej ceny
 • Objednávku je možné zrušiť zmeniť: klasické torty, t.j. tortybezzdobenia, maximálne 48 hodínpreddo- hodnutým termínom prevzatia.
 • Torty objednané podľa konkrétnej predstavy zákazníka, z ponu- kového listu cukrárne Laurent, na základe prineseného ob- rázka:stornojemožnémaximálne4dni(t.j.96hodín)predprevzatím objednávky. Svadobné torty a svadobné výslužky: maximálne 10 dní pred odberom.
 • Storno poplatok po vyššie uvedených termínoch za zrušenie ob- jednávky je účtovaný vo výške 50 % z ceny torty, j. záloha prepadá v prospech cukrárne. Storno poplatok sa týka aj zmeny veľkosti objednanej torty resp. zníženia počtu výslužiek – v prípade svadieb.
 • Rozvoz nezabezpečujeme, torty si musíte prevziať osobne na po- bočke, v ktorej ste si objednávku
 • Reklamácia je možná, ak Vaša torta nebola zhotovená v zmysle objednávky. Pri prevzatí ste však povinný skontrolovať si vyhoto- venie torty, j. objednaný tvar, text, plnku. Prevzatie výrobku znamená, že s vyhotovením súhlasite. Ak by sa však jednalo o ta- ké vyhotovenie torty, že nie je možné identifikovať plnku pri pre- vzatí, reklamácia je možná do 24 hodín od prevzatia a za pod- mienky, že prinesiete minimalne 80% produktu, nie fotografiu. Zároveň je dôležité, aby torta bola správne skladovaná a to pri teplote do 8C.
 • Cukráreň zodpovedá za výrobok do doby prevzatia objednáva- teľom. Po prevzatí nezodpovedáme za poškodenie toriet napr. zlou mani- puláciou pri prevoze, skladovaním v nevhodnom prostredí.
 • Záruka:
  • šľahačkové, krémové, tvarohové, ovocné, orechové zákusky 24 hodín
  • čokoládové, nugátové, punčové 48 hodín
  • mrkvové, mandľové, muffin, brownies 72 hodín
 • výrobky môžu obsahovať potravinárske farbivá E102, E104, E110, E122, E124, E133
 • Doplnky, j. nerezové podnosy, stojany na torty a zrkadlá pod tortu sú zálohované, povinnosť odberateľa vrátiť do 3 pracných dní. Po uvedenom termíne budeme účtovať čiastku 2,00 Eur/1 deň. Pri poškodení podnosu záloha prepadá v prospech cukrárne. Svadobné doplnky na torty a jednorázové podnosy pod torty sú účtované podľa aktuálneho cenníka.
 • Zákazník svadobná agentúra poverená objednávkou svo- jim podpisom objednávkového formulára potvrdzuje, že si preštu- dovali všeobecné podmienky a súhlasia s nimi.
 • Cukráreň Laurent si vyhradzuje právo na zmeny v zdobení torty, resp. zmeny objednávky, ak sa jedná o druh zákusku, ktorý ob- sahuje sezónne
 • Torty pripravené podľa vášho želania môžu obsahovať nejedlé dekorácie, špáradlá, špajdle a floristické dróty.
 • V ponuke máme aj zákusky, ktoré neobsahujú múku, ale nie sme cukráreň prispôsobená na pečenie pre bezlepkovú diétu ani pre
 • Pri zabalení svadobných a firemných zákuskov si účtujeme po- platok 1,50 eur/krabica v rozmere 590 x 380
 • Telefonické objednávky. informácie ohľadom objednávky berieme v čase otváracích hodín, t.j. od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Dnes máme otvorené, 20. januára 2019

Kontakt